اعضای هیات مدیره

  • احمدرضا نصر اصفهانی (رئیس هیات مدیره)
  • حبیب اله خالصی (نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل)
  • سهیل کریملو سیاح (عضو هیات مدیره)