احمدرضا نصراصفهانی

رییس هیات مدیره شرکت پارس تکنولوژی سداد

تحصیلات:

سمت‌های فعلی:

سمت‌های پیشین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهدی تکبیری

نائب رئیس هیات مدیره شرکت پارس تکنولوژی سداد

تحصیلات:

سمت‌های فعلی:

سمت‌های پیشین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهدی صحاف

عضو هیات مدیره شرکت پارس تکنولوژی سداد

تحصیلات:

سمت‌های فعلی: