شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد تعداد ۱۰۰ دستگاه All-in-one مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

لذا از شرکت های معتبر فعال در زمینه تامین تجهیزات مذکور دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت ۴روز از تاریخ درج آگهی ۹۷/۱۲/۰۴ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۲۱۹۰۲۷۶۳۸۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه آرمیتا بنام شرکت پارس تکنولوژی سداد و معرفی نامه به واحد بازرگانی شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

قابل توجه:

·         شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار است.

·         هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

·         مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ تاریخ ۹۷/۱۲/۰۷ می باشد.

·         مهلت ارسال پاکت های پیشنهادات تا ساعت ۱۴ تاریخ ۹۷/۱۲/۱۲ می باشد.

·         بازگشایی پاکت ها در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۳ در محل شرکت پارس انجام خواهد شد.

·         مبلغ تضمین شرکت در مناقصه All-in-one مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  می باشد که می بایستی به حساب شماره ۰۲۱۹۰۲۷۶۳۸۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه آرمیتا بنام شرکت پارس تکنولوژی سداد واریز یا معادل مبلغ مذکور ضمانت نامه بانکی با اعتبار ۴ماه (اصل رسید واریز یا ضمانتنامه به همراه سایر مدارک) در وجه شرکت ارائه شود.

·         هزینه خرید اسناد مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ضمنا پاکت پیشنهادات و تضمین، تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ به واحد دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.