بازدید مقام محترم مدیریت عامل بانک ملی ایران و اعضای هیات مدیره از شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، روز یک شنبه ۶بهمن ماه، دکتر حسین زاده، مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک ملی ایران به اتفاق آقایان مسعود خاتونی و عباس شفیعی، اعضای هیات مدیره، مدیران و روسای محترم ادارات مرکزی بانک ملی ایران، روسای ادارات امور شعب استان تهران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل […]