هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی باهدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی به همت دفتر توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های صنعتی شریف (تکنو شریف) در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش از روابط عمومی؛ در فرآیند ارزیابی جشنواره، محصول «چاپگر لیزری و سیستم نوبت‌دهی» شرکت پارس تکنولوژی سداد با کسب امتیاز لازم در ارزیابی‌های صورت گرفته به‌عنوان "نوآوری برتر ملی" اعلام و در آیین اختتامیه جشنواره تندیس برتر، لوح زرین و تقدیرنامه به جناب آقای دکتر نصر اصفهانی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت تقدیم شد.هدف اصلی جشنواره ممیزی نوآوری میزان نبوغ و تعالی فرایند های نوآوری در شرکت های ایرانی است که موارد زیر فاز های اصلی مدل ارزیابی ممیزی را تشکیل میدهند:۱- نظام ایده پردازی۲- نظام تدوین و طرح کسب و کار۳- نظام توسعه و پیاده سازی طرح نوآورانه۴- نظام تست و اعتبار سنجی طرح نوآورانه۵- نظام لانچ طرح نوآورانه به بازار۶- نظام پایش موفقیت طرح نوآورانه