خرید Anti Virus Padvish
خرید Anti Virus Padvish

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد اقدام به خرید Anti Virus Padvish با مشخصات زیر انجام دهد.خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود تا ساعت 12 روز یکشنبه 26/06/1402 با قید زمان تحویل در سر برگ شرکت،ممهور به مهر شرکت ،دارای اعتبار قیمت با ذکر شماره تماس، کد اقتصادی به صورت مهر وموم شده به آدرس:تهران- خیابان ایرانشهر-کوچه مهزاد-پلاک 6-واحد دبیرخانه مراجعه فرمایید.


جزئیات مناقصه
  • شماره مناقصه:1402/35
  • تاریخ شروع:۱۴۰۲/۰۶/۲۰
  • تاریخ پایان:۱۴۰۲/۰۶/۲۹
  • مهلت ارسال پاکت:۱۴۰۲/۰۶/۲۶
  • محل تحویل پاکت:تهران- خیابان ایرانشهر -کوچه مهزاد پلاک 6 طبقه چهارم واحد دبیرخانه
  • شماره حساب جهت واریز:0220831878001