نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد
نخستین آزمون استخدامی سال 1402 شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزارشد

به گزارش روابط عمومی پارس: اولین دوره آزمون استخدامی سال 1402 شرکت در تاریخ 1402/03/04 برگزارگردید. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 41 نفر از جوانان تحصیلکرده در این آزمون شرکت نمودند که پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه 16 نفرجذب شرکت خواهند شد.