بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد
بازدید جناب آقای دکتر عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، جناب آقای دکتر شفیعی ضمن حضور در شرکت پارس تکنولوژی سداد از مراحل عملیات ادغام شعب موسسه نور در بانک ملی از واحد امداد مشتریان و پشتیبانی و عملیات بازدید بعمل آوردند در این بازدید ضمن حضور در جلسه ای با جناب آقای دکتر نصراصفهانی رئیس محترم هیات مدیره، جناب آقای سیاح معاون زیرساخت و امنیت، جناب آقای اصغری معاون عملیات و پشتیبانی، سرکار خانم فتحی مدیر واحد امداد مشتریان و جناب آقای احسانی مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی در خصوص فرآیندهای ادغام رهنمود های لازمه را به مدیران و کارشناسان واحد امداد مشتریان ارائه فرمودند و با فضای تعاملی کارشناسان سوالات خود را در زمینه ادغام سامانه ها از آقای دکتر شفیعی پرسیدند. در ادامه آقای دکتر نصر اصفهانی گزارشی از اقدامات انجام شده به همراه معاونین و مدیران ارائه و به تبادل نظر پرداختند. در پایان جناب آقای دکتر شفیعی از تلاش‌ها و زحمات همکاران تقدیر و تشکر نمودند.